Articole

Imprimare

Programul Operațional Capital Uman - POCU 2014 - 2020

Axa prioritară 5Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii

Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

În acest context, fiind preocupați în permanență de problemele cu care se confruntă comunitățile precum și noile oportunități de dezvoltare, în strânsă concordanță cu potențialul deja existent, Romactiv Business Consuling SRL implementează în calitate de partener 4 proiecte finanțate din POCU AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. - ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori

1) „STRATEG PLUS – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ”- cod SMIS 2014+: 106628

2) „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636

3) „Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) Municipiul Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente”- cod SMIS 2014+: 105142

4) „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017

 

Fiecare dintre proiectele de mai sus presupun derularea următoarelor activități:

  • înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului GAL; 
  • delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate (ZUM); 
  • animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; 
  • elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală si a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.

Pentru detalii vă rugăm să consultați fișierele atașate.