Imprimare

Programul Operational Regional - POR

Programul Operațional Regional propune atât investiții în diferitele tipuri de infrastructuri, cât și în servicii, diferențiate în funcție de gradul de dezvoltare și specificul regiunilor, formulând un set de priorități și măsuri adecvate pentru optimizarea raportului nevoi - resurse şi identificarea mijloacelor necesare realizării obiectivelor propuse.

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Acest obiectiv se corelează cu obiectivul european privind creşterea competitivităţii Regiunilor şi promovarea echităţii sociale.

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare POR  ce vizează beneficiari privați:
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

  • Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere. POR_A1_PI 1.1
  • Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri NOU POR_A2_PI 2.1 >> către pagina specifică
  • Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor NOU POR_A2_PI 2.2
  • Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale POR_A8_PI 8.1 | NOU POR_A8_PI 8.3 & criterii de selectie

În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional îi sunt alocate aproximativ 7,9 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv circa 1,2 miliarde euro contribuția națională, asigurată din fonduri publice naţionale (buget de stat, bugete locale).