AFM – Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

Valoare finantare nerambursabila

1.000.000 lei pentru comune < 5.000 locuitori

2.000.000 lei pentru comune > 5.001 locuitori

3.000.000 lei pentru orase

5.000.000 lei pentru municipii

6.000.000 lei pentru municipii resedinta de judet

Modalitate de selectie

In ordinea descrescatoare a punctajului rezultat în urma analizei AFM, în limita bugetului alocat sesiunii

Buget disponibil 2021

500.000.000 lei

Perioada depunere proiecte

20 octombrie – 20 decembrie 2021

Intensitate finantare nerambursabila

Maxim 100% din cheltuielile eligibile

Descarcă fișa de prezentare program: Fisa – Iluminat Public – 2021

Descarcă oferta de consultanta pentru municipii: Oferta consultanta municipii

Descarcă oferta de consultanta pentru orase: Oferta consultanta orase

Descarcă oferta de consultanta pentru comune: Oferta consultanta comune

Solicitanti eligibili

Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu.

Criterii eligibilitate proiect

1. este prevăzut a se realiza în intravilanul solicitantului, pe domeniul public/privat, în proprietatea/administrarea solicitantului;
2. terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare, nu face obiectul vreunei revendicări, nu face obiectul procedurii de expropriere;
3. respectă prevederile standardului european SR-EN 13201 pentru iluminatul public și SR-EN 60598 pentru corpuri de iluminat;
4. cuprinde și achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;
5. demonstreză economie de energie de minim 25%;
6. corpurile de iluminat, sistemul de dimare/telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini cerințe minime conform ghid de finanțare;
7. prevede realizarea iluminatului stradal – rutier și/sau stradal – pietonal;

Nu sunt acceptate la finanțare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus.
– din colectivul de elaborare al DALI va face parte obligatoriu și un specialist în iluminat cod COR214237.
– reperele pe care beneficiarul le va înlocui în cadrul Programului sunt în proprietatea acestuia.

Cheltuieli eligibile

A. cheltuieli pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică (cap. 3.4, 3.5 și 3.8): în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
B. cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7): în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
C. cheltuieli pentru investiţia de bază:
– achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, înlocuire/modernizare puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armături;
– achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie. Sistemul de dimare este eligibil în condițiile în care puterea nominală a corpurilor de iluminat propuse prin proiect este mai mare de 75 W (pentru categorii de drum corespunzătoare claselor de iluminat M1-M4);
– achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune.
D. cheltuieli pentru informare și publicitate (cap. 5.4): în limita a 1.000 lei/obiectiv de investiție;
E. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă proiectului.

Formular consultanta AFM – Iluminat public