PNDR Masura 4.3 – Drumuri Agricole

Beneficiari eligibili

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora.

Comune / orase / municipii

Valoarea finantarii nerambursabile

Maxim 1.000.000 Euro/proiect.

Perioada depunere proiecte

 august – octombrie 2021 (estimat)
Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Intensitatea finantarii nerambursabile

100% din totalul cheltuielilor eligibile

Criterii de eligibilitate

  • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția;
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de min 5 ani de la ultima tranșă de plată;
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Operatiuni / Activitati eligibile

Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).

Cheltuieli eligibile

  • Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole)
  • Se recomandă ca valoarea alocată serviciilor de întocmire SF/DALI să nu depășească valoarea serviciilor de întocmire a proiectului tehnic (PT)
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanță, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, asistență tehnică) sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj
  • Pentru respectarea rezonabilităţii preţurilor, proiectantul va avea în vedere încadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului/km în costurile totale medii pe km de investiție în euro din Anexa 6 la Ghid

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru PNDR 4.3 Drumuri agricole