Masura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in mediul rural

Beneficiari eligibili

A. Microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spațiul rural;
B. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Valoarea finantarii nerambursabile

Finantare nerambursabila: max. 200.000 Euro/beneficiar

Intensitatea finanțării nerambursabile

max 90% pt activități de producție / max 70% pt alte activitati

Perioada depunere proiecte

iulie – august 2021 (estimat)

Buget: 100.000.000 Euro

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Operatiuni / Activitati eligibile

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole:

 1. Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton
 2. Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
 3. Activități de prelucrare a produselor lemnoase
 4. Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente
 5. Fabricarea produselor electrice, electronice
 6. Producerea de produse electrice, electronice, metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton

Investiții pentru activități meșteșugărești:

 1. Activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)

Investiții pentru activități turistice:

 1. Modernizarea unitatilor de primire de tip turistic si agroturistic de cazare
 2. Servicii turistice de agrement și alimentație publică
 3. Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

Investiții pentru furnizarea de servicii:

 1. Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
 2. Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice
 3. Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii tehnice, administrative
 4. Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice
 5. Activități auxiliare pentru creșterea animalelor: tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor
 6. Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică (parcuri de rulote, camping, proiecte de activități de agrement; modernizarea unităților de primire de tip turistic si agro-turistic)

Cheltuieli eligibile

 1. Extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor
 2. Înființare, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip champing, parc rulote, bungalow-uri
 3. Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor
 4. Achiziţionarea, inclusiv in leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi
 5. Achiziționarea/dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Prin instrumentul financiar:

 1. Fondul de rulment in conditiile art 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013
 2. TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 3. Achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite în limita a 10% plătită destinatarului final prin instrumentul financiar
 4. Achizitia de constructii legate direct de activitatea non-agricola desfasurată
 5. Mijloace de transport marfa sau de transport specializate necesare pentru desfasurarea activitatii non-agricole finantate
 6. credite de sine stătătoare pentru fond de rulment

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Masura 6.4