PNRR – Pilonul I. / Componenta C6. Energie

Investiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial

Beneficiari eligibili

Operatori economici – microîntreprinderi,  întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislaţia națională în domeniu, pe teritoriul României,  respectand condiția înregistrării la ONRC

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea maximă a ajutorului de stat este 1.200.000 euro pe întreprindere, reprezentând 30% din costurile eligibile. Intensitatea va fi majorată cu 20% în cazul ajutoarelor acordate microintreprinderilor și întreprinderilor mici, şi cu 10% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.

  • Pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15%
  • Pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, intensitatea ajutorului va fi majorată cu 5%, conform Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153/01), Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 ­ 31 decembrie 2027) publicată pe pagina electronică a Ministerului Energiei, secțiunea dedicată PNRR, I5.

*Finanțarea este eligibilă pentru un singur proiect (definit ca o singură intervenție și/sau pachet de intervenții)  la nivelul unei intreprinderi, indiferent de numărul de sucursale/puncte de lucru/filiale pentru care aplică.

Alocare financiară: 62.000.000 euro

Perioada depunere proiecte

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 30.06.2022, ora 10,00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.08.2022, ora 17,00

Scopul programului de finantare

Creșterea eficienței energetice, care va avea ca impact reducerea consumului de energie și a emisiilor GES și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Cheltuieli eligibile

  • Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanţului energetic (de exemplu: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de cǎldură, convertoare de frecvenţă, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele).
  • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică (dar numai investiții aferente echipamentelor/instalațiilor modernizate)

Activitati generale eligibile:

  • Costurile cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor
  • Costurile cu dirigenţie de şantier
  • Cheltuieli pentru investiţia de bază: Construcţii şi instalaţii, Achiziție utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
  • Informare si publicitate

NOTA:

Costurile eligibile sunt costurile suplimentare de investiții necesare atingerii unui nivel mai ridicat de eficiență energetică. Acestea sunt determinate după cum urmează:

(a) în cazul în care costurile investiției în eficiența energetică pot fi identificate ca investiție separată în costurile totale de investiții, aceste costuri legate de eficiența energetică constituie costurile eligibile;

(b) în toate celelalte cazuri, costurile investiției în eficiența energetică sunt identificate prin raportare la o investiție similară, a cărei eficiență energetică este mai redusă și care ar fi fost realizată în mod credibil în absența ajutorului. Diferența dintre costurile aferente celor două investiții permite identificarea costurilor legate de eficiența energetică și constituie costurile eligibile.

Solicita consultanta pentru PNRR – Pilonul I. / Componenta C6. Energie Măsura de investiții - Investiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial