Finantare nerambursabila de maxim 200.000 Euro/proiect

POC 411 – Clinici medicale private

Beneficiari eligibili

IMM-urile din România active în sectorul: Clasa Q – Sănătate çi asistență socială

 • Coduri CAEN ELIGIBILE: 8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710, 8720, 8730, 8790, 8810, 8891, 8899

Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizat la 31 decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de minimis) este de minim 50.000 eur maxim 200.000 eur, in limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019. Intensitatea finantarii (% din valoarea eligibila a proiectului) este de:

 • 95% pentru microîntreprinderi
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Alocare financiară: 59.690.099 euro

Perioada depunere proiecte

Sesiune depunere proiecte: iulie 2022

Scopul programului de finantare

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de servicii – pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 • Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe).
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (daca este cazul, inclusiv cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică.
 • Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul
 • Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 000 euro.
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare si implementare proiecte de investitii pentru IMM-uri finantate prin POC - Axa 4

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – servicii

 • Etapa 1 – pregatirea/elaborarea proiectului pentru obtinerea finantarii
  Elaborare cerere de finantare si anexe aferente
  Realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari)
  Asistenta pe timpul perioadei de evaluare si contractare
 • Etapa 2 – consultanta si asistenta pentru implementare proiectului
  Asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
  Servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii
  (inclusiv rapoarte tehnice, financiare si cereri de plata/rambursare)
  Asigurarea unui manager de proiect pe toata perioada derularii contractului de finantare si a investitiei
 • Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinerea unui ajutor financiar nerambursabil cuprins intre 50.000 – 200.000 Euro este de 12% din valoarea proiectului plus TVA, din care 50.000 lei plus TVA pentru Etapa 1 si diferenta pentru Etapa 2.
 • Modalitatea de plata:
  5.000 lei plus TVA in termen de 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta
  45.000 lei plus TVA, in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de finantare
  50% din etapa 2 a contractului plus TVA in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii inainte de depunerea celei de-a doua cereri de plata/rambursare a cheltuielilor
  Diferenta pana la valoarea totala a contractului plus TVA, in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/rambursare a cheltuielilor

Solicita consultanta pentru POC 4.1.1 – „Clinici medicale private”