Scopul programului de finantare este de a stimula mediul de afaceri din spațiul rural, contribuind la creşterea numărului de activităţi neagricole din zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor neagricole existente; crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale, diminuarea disparităţilor dintre mediul rural şi urban, acordându-se prioritate activităților de producție, serviciilor de turism și agrement, precum și serviciilor medicale.
 

Beneficiari eligibili

A. Microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spațiul rural;
B. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate


Valoarea finanțării nerambursabile

Finantare nerambursabila: max. 200.000 Euro/beneficiar

Intensitatea finanțării nerambursabile

Minim 70% din totalul cheltuielilor eligibile

Intensitatea finanțării se poate majora până la 90% pentru activități de producție.


Perioadă depunere proiecte: iulie – august 2021 (estimat)

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului


Alocare financiară program: 100.000.000 Euro


Operatiuni & Activitati eligibile:

  • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole
  • Investiții pentru activități meșteșugărești
  • Investiții pentru activități turistice
  • Investiții pentru furnizarea de servicii

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

grantinvestitiimasura 6.4meșteșuguri de producțiemeșteșuguri tradiționalenon-agricolPNDRprivatprogram national de dezvoltare ruralaspațiu rural