Masura 4.1 – Ferme zootehnice

Beneficiari eligibili

A. Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, societate comercială cu capital privat, societate agricolă), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

B. Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare- dezvoltare çi didactice;

C. Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor;

D. Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;

E. Grupuri si organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocare financiară 4.1:

Achizitii utilaje (tineri fermieri): 75 mil. €

Conditionare, procesare in ferma si marketing: 55 mil. €

Productie primara, conditionare si marketing – NATIONAL: 240 mil. €

Productie primara, conditionare si marketing – MONTAN: 60 mil. €

Finantare nerambursabila:

Maxim 1.500.000 Euro/ proiect

Intensitatea finantarii nerambursabile: 

Se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși:

70% pentru fermele mici și medii (cu dimensiune până la 500.000 euro SO);

90% pentru formele asociative.

Perioada depunere proiecte

25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022

Pentru această submăsură pragul minim este stabilit pentru fiecare pachet, astfel:

P 4.1.4 – 25 puncte

P 4.1.3/ 4.1.5/ 4.1.6 – 15 puncte

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Operatiuni / Activitati eligibile

P 4.1.3 – Conditionare çi procesare în fermă si marketing – modernizare exploatație – se aplică doar fermelor existente

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului)

P 4.1.4 Tineri fermieri achizitie utilaje – se aplică doar fermelor existente

 • Modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care:
  • au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 1 SAU
  • au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) prin care tinerii au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune SAU
  • s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pe sM 1
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului).

P 4.1.5 – P4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare si marketing) – NAȚIONAL si MONTAN – se aplică atât fermelor existente cât și celor nou înființate

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea si dotarea construcțiilor destinate condiționării çi procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere si comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole condiționate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și cheltuieli de marketing (max 5% din valoarea eligibilă și 30.000 euro):
  • Înființare site pentru promovare și comercializare produse;
  • Crearea conceptului de etichetă, înclusiv creare / achiziționare / înregistrare marcă;
  • Creare brand pentru produsele care vor face obiectul comercializării.
  • EXCEPȚIE: În cazul componentei 1.4, operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile.
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
  • EXCEPȚIE: În cazul componentei 4.1.4 nu sunt eligibilie achizițiile de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile
 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
 • Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, realizarea de perdele naturale de protecție, ca și componentă secundară.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului.
 • Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică si/sau termică din surse regenerabilă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software si achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;
 • Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia agricolă, sisteme de iluminat perimetral şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei agricole, stație meteo, cabine pază;
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.
 • În cazul investițiilor în ferme zootehnice mai mici de 100 UVM respectarea cerințelor privind depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd si a altor dejecții de origine animala va fi validată la finalul investiției prin nota de constatare emisă de Garda de Mediu.

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru FERMA ZOOTEHNICA