Masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Beneficiari eligibili

Întreprinderi (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SRL) și forme asociative (cooperative agricole, societăți cooperative, grupuri și organizații de producători).

Perioada depunere proiecte

08.10.2021 – 07.01.2022
Alocare financiară: 182.777.722 Euro – pe 2 componente distincte:
– Modernizări – produse agricole: 143.611.067 Euro
– Investiții noi, extindere și modernizare – plante proteaginoase: 39.166.655 Euro
Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Valoarea finantarii nerambursabile

Investitii noi (doar plante proteaginoase)

800.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.200.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
1.5M Euro pt intreprinderi mari & forme asociative

Modernizari & Extinderi

600.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.000.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
1.2M Euro pt intreprinderi mari & forme asociative

Intensitatea finantarii nerambursabile


max 50% pentru micro & IMM-uri
max 40% pentru întreprinderi mari
max 70% pentru forme asociative

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității cu minim 5%, iar astfel va putea fi punctat la pcriteriu utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Operatiuni / Activitati eligibile

Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru:

 1. Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 2. Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 3. Extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 4. Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 5. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 6. Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Atenționări:

1. Activitatea de procesare nu trebuie să fie neapărat componentă obligatorie a proiectului. Exemple de astfel de proiecte: modernizare rețea de colectare sau investiții modernizare sau extindere capacitate existentă aferentă depozitării.

2. Categorii de componente ale investițiilor:

 • Investiții principale: procesare / depozitare / rețea de colectare
 • Investiții secundare:
  • comercializare, marketingul produselor,
  • îmbunătățirea controlului intern al calității,
  • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile,
  • îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii
 • Investițiile principale în capacități de DEPOZITARE:
  • trebuie să aibă ca obiectiv final deservirea propriei unități de procesare SAU a rețelei de colectare și NU comercializarea produselor depozitate.
  • Propria unitate se referă la:
   • Investiția prevăzută prin proiect, în cazul plantelor proteaginoase
   • Modernizare unitate existentă, în cazul altor produse
  • Excepție: legume çi cartofi, categorii de produse pentru care depozitele pot fi utilizate atât pentru procesare ulterioară cât și pentru comercializare

3. Investițiile în Înființarea, extinderea și /sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului

 • includ și investițiile noi/ modernizările/ extinderile rețelelor locale de colectare a plantelor proteaginoase

4. Investițiile într-o REȚEA LOCALĂ DE COLECTARE vor cuprinde investiții în: colectarea, recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor agricole.

 • În cazul unui proiect care vizează investiții într-o rețea de colectare, solicitantul trebuie să prezinte în studiul de fezabilitate faptul că minim 30% din materia primă trebuie să fie procurată de la terți producători agricoli.
 • În cazul formelor asociative procentul de materie primă procurată de la terți producători agricoli, trebuie să fie de minim 30%. În contextul menționat, procurarea de materie primă de la membrii proprii nu este considerată ca fiind de la terți.
 • Rețea locală de colectare – formă de organizare logistică pentru procurarea materiei prime de la producătorii agricoli, în proporție de minim 30%, în vederea pregătirii pentru vânzare/procesare, a produselor agricole, de pe raza judeţului şi a judeţelor limitrofe față de amplasamentul Membrii formelor asociative nu sunt considerați terți producători agricoli.

Cheltuieli eligibile

 1. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi çi de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase;
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor de extindere çi modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
 3. Cheltuieli generate de extinderea çi/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
 4. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare, comercializare în cazul investițiilor de extindere çi modernizare, care vizează distilarea vinului, dacă produsul obținut în urma distilării este un produs inclus în Anexa I la TFUE
 5. Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
 6. Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 7. Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 8. Cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei ;
 9. Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare:
  • Autocisterne;
  • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
  • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
  • Rulote și autorulote alimentare;
  • Remorci și semiremorci specializate;
  • Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii
 10. Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității çi conformarea cu noile standarde (înainte ca acestea să devină obligatorii) impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 11. Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 12. Cheltuieli aferente comercializării produselor:
  1. magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare),
  2. magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare),
  3. magazin on-line,
  4. rulote /autorulote alimentare, automate
 13. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
  1. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  2. Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  3. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 14. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marcă înregistrată/brand
 15. Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea

În categoria de investiții eligibile pot fi incluse și investițiile (corporale çi necorporale) în tehnologii moderne, inovații çi idei noi în vederea creșterii eficienței și productivității întreprinderilor și a valorii adăugate a produselor agricole.

Lista plantelor proteginoase

Mazăre, Fasole, Soia, Linte, Năut, Bob, Lupin, Arahide, Fasoliță, Lucernă, Trifoi, Sparcetă, Ghizdei, Floarea soarelui, Cânepă, Rapiță, Dovleac, In, Camelină, Mac

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Procesare & Depozitare Produse Agricole