Masura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul fructelor

Beneficiari eligibili

A. Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari): PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA.
B. Cooperative agricole, Grupuri și organizații de producători cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Perioada depunere proiecte

Perioadă de depunere: 14.10.2021 – 14.01.2022

Alocare: 20.471.752 Euro

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Valoarea finantarii nerambursabile

Microîntreprinderi & intreprinderi mici – 800.000 Euro
Întreprinderi mijlocii & Forme asociative – 1.100.000 Euro
Întreprinderi mari & Forme asociative – 1.500.000 Euro

Intensitatea finantarii nerambursabile

50% pentru micro & IMM
40% pentru întreprinderi mari
70% pentru investiții colective

Operatiuni / Activitati eligibile

 1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
  • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE
  • înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu
  • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii
  • Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie necesare pentru desfășurarea activității proprii
  • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul & comercializarea produselor
 2. Investiții în active necorporale pentru:
  • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
  • achiziționarea de tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
  • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Atenționări:

 • Categorii de componente ale investițiilor:
  • Investiții principale: procesare / depozitare / rețea de colectare
  • Investiții secundare:
   • comercializare, marketingul produselor,
   • îmbunătățirea controlului intern al calității,
   • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile,
   • îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii
  • Investițiile într-o REȚEA LOCALĂ DE COLECTARE vor cuprinde investiții în: colectarea, recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor agricole.
   • În cazul unui proiect care vizează investiții într-o rețea de colectare, solicitantul trebuie să prezinte în studiul de fezabilitate faptul că minim 70% din materia primă trebuie să fie procurată de la terți producători agricoli.
   • În cazul formelor asociative procentul de materie primă procurată de la terți producători agricoli, trebuie să fie de minim 30%. În contextul menționat, procurarea de materie primă de la membrii proprii nu este considerată ca fiind de la terți.

Rețea locală de colectare – formă de organizare logistică pentru procurarea, în vederea pregătirii pentru vânzare/ procesare, a produselor agricole de pe raza judeţului şi a judeţelor limitrofe față de amplasamentul investitiei. O rețea locală poate cuprinde: colectarea, recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor agricole.

Cheltuieli eligibile

 1. Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice; ȋn cazul grantului necombinat cu IF, rezultatul procesării poate fi și un produs non Anexa I la TFUE:
  • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2- depozitare (materie primă/ produse) – sortare – condiționare – procesare – comercializare);
  • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
  • unităţi mobile de procesare;
  • pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc
 2. Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime:
  • Este permisă achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris în proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES ( panouri solare, turbine eoliene, s.a.)
  • Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:
   • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat
   • Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
   • Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
   • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).
 3. Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte:
  • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)
  • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
  • Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
  • Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
  • Rulote și autorulote
 4. Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă pentru uz propriu* şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • Sunt eligibile doar investițiile în producerea de energie regenerabilă solară, eoliană, geotermală și cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, destinată consumului propriu;
 5. Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare (înainte ca acestea să devină obligatorii);
 6. Cheltuieli cu activități de marketing;
 7. Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote / autorulote alimentare, automate
 8. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
  • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico- economică a proiectului.
   • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare proaspată cât și cele condiționate și/ sau procesate);
   • crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute (în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro):
   • crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Procesare & Depozitare Fructe