Masura 4.1 – Ferme vegetale

Ferme vegetale

Beneficiari eligibili

A. Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, societate comercială cu capital privat, societate agricolă), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

B. Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare – dezvoltare și didactice;

C. Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor;

D. Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;

E. Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocare financiară 4.1:

Achizitii simple si echipamente irigatii in ferma: 125 mil. €

Conditionare, procesare in ferma si marketing: 55 mil. €

Achizitii utilaje (tineri fermieri): 75 mil. €

Legume si cartofi (productie primara, conditionare si marketing): 100 mil. €

Legume si cartofi (conditionare, procesare si marketing): 50 mil. €

Finantare nerambursabila:

Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Intensitatea finantarii nerambursabile: 

Se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși:

70% pentru fermele mici și medii (cu dimensiune până la 250.000 euro SO),

90% pentru formele asociative.

Perioada depunere proiecte

25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022

Pentru această submăsură pragul minim este stabilit pentru fiecare pachet, astfel:

P 4.1.1 – 30 puncte

P 4.1.4 – 25 puncte

P 4.1.2/ 4.1.7/ 4.1.8 – 15 puncte

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Operatiuni / Activitati eligibile

P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) – pachetul se aplica doar fermelor existente

 • Extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole;
 • Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare la nivel de fermă;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, ca și componentă secundară a proiectului.

P 4.1.2 – Condiționare și  procesare în fermă și marketing-modernizare exploatație (exceptând legumicultura çi cartofii) – aceste pachete se aplica doar fermelor existente

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă – ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) – ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară.
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului).

P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje – pachetul se aplică doar fermelor existente

 • Modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care:
  • au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 1 SAU
  • au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) prin care tinerii au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune SAU
  • s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pe sM 1
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului).

P 4.1.7 – Legume (inclusiv in spatii protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – infiintare, extindere, modernizare – pachetul se aplică atât fermelor existente cât și celor nou înființate

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, ca și componente secundare ale proiectului.
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, ca și componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului).

P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploataţie – pachetul se aplică doar fermelor existente

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă – doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) – doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor – doar ca o componentă secundară a proiectului.
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, inclusiv obținerea de biogaz, (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (ca și componentă secundară a proiectului).

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole condiționare și/sau ambalate și/sau procesate prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și cheltuieli de marketing (max 5% din valoarea eligibilă și 30.000 euro):
  • Înființare site pentru promovare și comercializare produse;
  • Crearea conceptului de etichetă, înclusiv creare / achiziționare / înregistrare marcă;
  • Creare brand pentru produsele care vor face obiectul comercializării.
  • EXCEPȚIE: În cazul componentelor 1.1, 4.1.4 operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile.
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
  • EXCEPȚIE: În cazul componentelor 4.1.1, 4.1.4 nu sunt eligibilie achizițiile de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile
 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor legumicole și de cartofi;
 • Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, realizarea de perdele naturale de protecție, ca și componentă secundară.
 • Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
  • EXCEPȚIE: În cazul componentei 1.4 investițiile în irigații nu sunt eligibile.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc);
 • Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabilă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;
 • Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia agricolă, sisteme de iluminat perimetral şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei agricole, stație meteo, cabine pază;
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru FERMA VEGETALA