Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Beneficiari eligibili

Orice intreprindere IMM (Legea 31/1990, Legea 1/2005, OUG 6/2011) societati comerciale, societati cooperative, SRL-D.

Valoarea finantarii nerambursabile

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 157.624.000 lei.

 • Intensitatea finanțării maxim 95% din cheltuielile eligibile (85% pentru punctaj maxim), maxim 100.000 lei/beneficiar (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă) / maxim 200.000 lei/beneficiar (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a 2 locuri de muncă).
 • Plata se va face pe baza de cerere de rambursare pe baza de decont de cheltuieli realizate

Perioada depunere proiecte

2022

Scopul programului de finantare

Stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Cheltuieli eligibile

 • Societatea solicitanta are capital social integral privat si aplica pe unul dintre codurile CAEN eligibile, cod CAEN autorizat la ONRC la momentul depunerii documentatiei de decont.
 • Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei. Întreprinderea poate fi înființată de persoane fizice care sunt asociați în alte firme, insa nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • Locația de implementare din mediul urban SAU rural, inclusiv din Regiunea București-Ilfov.
 • Societatea solicitanta nu are datorii la bugetul general consolidat sau datorii eşalonate si nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii si l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 • Nu au depăçit plafonul de minimis de 200.000 Euro / 100.000 Euro care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările
 • Crearea obligatorie a minim 1 /2 locuri de muncă pentru o finanțare nerambursabilă de 000 lei / 200.000 lei și asumarea menținerii locurilor de muncă create timp de 2 ani de zile data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN).
 • Minim 40% (60% pentru punctaj maxim) din valoarea proiectului trebuie sa fie alocati pentru pentru achiziția de echipamente tehnologice, vehicule 100% electrice, activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie.

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare si implementare proiecte de investitii IMM Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

Oferta noastra de servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinerea unei finantari nerambursabila prin Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager – implementat de catre Ministerului Antreprenoriatului și Turismului si asigurarea serviciilor de consultanta in domeniul managementului de contract pentru un proiect de investitii de dotare cu utilaje/echipamente specifice este urmatoarea:

Etapa 1 – Elaborarea proiectului pentru obtinerea finantarii

 • Elaborare plan de afaceri si anexe aferente
 • Completarea cererii de acord de finantare (inclusiv anexe) specifice programului de finantare (on-line)
 • Asistenta pe timpul perioadei de evaluare si contractare

Etapa 2 – Consultanta si asistenta pentru implementare proiectului

 •  Asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
 • Asistenta pentru administrarea acordului de finantare, privind respectarea alocarilor bugetare si a duratei de implementare a proiectului
 • Consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor de plata, in vederea obtinerii ajutorului financiar nerambursabil
 • Consiliere privind intocmirea rapoartelor tehnice si financiare conform perioadei de monitorizare a proiectului

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinere finantare nerambursabila este de 15.000 Lei fara TVA, din care 10.000 Lei pentru Etapa 1 si 5.000 Lei pentru Etapa 2.

Modalitatea de plata

 • 2.000 Lei fara TVA in termen de 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta si analiza initiala
 • 2.000 Lei fara TVA in termen de 5 zile de la emiterea facturii inainte de inregistrarea proiectului la finantator
 • 6.000 Lei fara TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa semnarea acordului/ contractului de finantare
 • 5.000 Lei fara TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/ rambursare

Solicita consultanta pentru Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM